Strona Główna

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół SP1 w Sanoku odbędzie się w pokoju nauczycielskim SP1 w dniu 5 lutego 2019r. (wtorek) o godz. 17.00.

W razie braku kworum drugi termin w tym samym dniu o godz. 19.00

Planowany porządek zebrania w dniu 5.02.2019r.:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
 3. Wybór Sekretarza / Protokolanta.
 4. Wybór Komisji Wnioskowej.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2018.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2018.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 10. Głosowanie w/s udzielenia i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok 2018 oraz podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.