Strona Główna

Walne Zebranie Stowarzyszenia - informacja

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół SP1 w Sanoku odbędzie się w pokoju nauczycielskim SP1 w dniu 27 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 14.30.

W razie braku kworum drugi termin w tym samym dniu o godz. 16.30

Planowany porządek zebrania w dniu 27.02.2020r.:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Sekretarza / Protokolanta
 4. Wybór Komisji Wnioskowej
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2019
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2019
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 9. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami
 10. Głosowanie w/s udzielenia i podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi za rok 2019 oraz podjęcie uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019
 11. Wybór członków Zarządu na lata 2020-2021
 12. Wybór członków Komisji Rewizyjnej na lata 2020-2021
 13. Wolne wnioski
 14. Zamknięcie obrad