^Powrót na górę

Stowarzyszenie Sympatyków
i Przyjaciół Szkoły
Podstawowej nr 1 w Sanoku

mod

www.sympatycysp1.sanok.pl

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 to organizacja pożytku publicznego

KRS: 0000342345

Kontakt

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku

 

Aleja Szwajcarii 5
38-500 Sanok

tel/fax: 134633492
e-mail: stsp1sanok@poczta.onet.pl

RODO

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku informuje, iż od 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane, poniżej jako "RODO".

W niniejszej klauzuli Stowarzyszenie informuje o wszelkich formach przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do osób fizycznych będących: członkami Stowarzyszenia, beneficjentami pomocy, w tym potencjalnymi beneficjentami, innymi osobami, których dane przetwarzamy w celach organizacji przedsięwzięć realizowanych przez Stowarzyszenie.

W związku ze współpracą pomiędzy Państwem a Stowarzyszeniem, mogącą polegać w szczególności na: przyjmowaniu wniosków o przyznanie pomocy, doradztwie dla beneficjentów, przyjmowaniu deklaracji członkowskich i zgłoszeń do udziału w organizowanych wydarzeniach, możemy przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe, takie jak:

a) dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),

b) adres zamieszkania,

c) adresy korespondencyjne,

d) numer PESEL,

e) dane kontaktowe, takie jak adres e-mail lub numer telefonu,

f) numer rachunku bankowego.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, a w razie wątpliwości, prosimy o kontakt!


 

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku, ul. Aleja Szwajcarii 5, 38-500Sanok

2. Osoba reprezentująca administratora – Prezes Stowarzyszenia

3. W celu przekazania wszelkich pytań, oświadczeń, żądań dotyczących przetwarzania Państwa danych można się kontaktować poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu:

a)na podstawie wyrażenia stosownych zgód (art. 6 ust. 1lit. a RODO),

b)wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Stowarzyszeniu (dotyczy to przypadków udostępnienia danych beneficjentów, pracowników, współpracowników itp. na żądanie właściwych organów lub sądów) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych dla zawarcia i wykonania umowy, np. kontakt telefoniczny lub e-mail w celu ustalenia, odwołania lub zmiany terminu, zakresu, sposobu wykonania usługi (jeżeli są Państwo stroną umowy zawartej ze Stowarzyszeniem) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

d)wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub przez stronę trzecią (np. weryfikacja Beneficjentów pomocy w publicznych rejestrach; kontakt z beneficjentami pomocy, uczestnikami aktywności prowadzonymi przez Stowarzyszenia, w tym prowadzenie wewnętrznych rejestrów beneficjentów i osób współpracujących lub korzystających z pomocy służących umożliwieniu kontaktu Stowarzyszenia z w/w osobami) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w tym ustalenia, zabezpieczenia, obrony, dochodzenia roszczeń w ramach prowadzonej działalności statutowej Stowarzyszenia.

5.Okres przechowywania danych. Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane. Po upływie powyższych okresów dane będą archiwizowane.

6.W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom, np. do wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa.

7.Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz co do zasady, nie będą przekazywane do państw trzecich.

8.W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Stowarzyszeniu, podanie danych osobowych jest: dobrowolne lub podyktowane wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

9.Dane zbierane z innych źródeł - nie zbieramy danych z innych źródeł.

10.Zgodnie z przepisami RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo

a)dostępu do Państwa danych (art. 15 RODO),

b)żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO),

c)żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO),

d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO),

e)cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na postawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 13 ust. 2 lit. c RODO),

f)do przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO),

g)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO),

h)wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

11.Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Stowarzyszenia lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie Organem właściwym dla ww. skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

13.Zmiana przepisów. W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o ochronie danych osobowych.

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2013. Stowarzyszenie Sympatyków i Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Sanoku.  All Rights Reserved.